"TURN EXPERIENCE TO VICTORY"

จัดสรรเลขหมายสวย

จัดสรรเลขหมายสวย

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

บางท่านอาจได้ยินข่าวคราวมาบ้างเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ บทความนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเรื่องนี้

สำหรับเรื่องหลักเกณฑ์การ จัดสรรเลขหมายสวย ของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ได้มีการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 โดยได้มีการเห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ กสทช.ได้เสนอ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา กสทช. ได้จัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเลขหมายสวย โดยมีทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเลขหมายสวยครั้งดังกล่าวก็เพื่อเป็นการหาหลักเกณฑ์และแนวทาง รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขก่อนการประมูล หารูปแบบการประมูล เงื่อนไขภายหลังการประมูล วิธีการจัดสรรเลขหมาย และการกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมาย ทั้งนี้อ้างอิงจากมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ที่ได้รับการสงวนไว้เพื่อเตรียมไปรองรับในการจัดสรรเลขหมาย รวมทั้งสิ้น 16,320,000 เลขหมาย โดยในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งที่เป็นเลขหมายที่มีความสวยเฉพาะโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น เป็นเลขตอง เป็นเลขซ้ำเก้าหลัก เป็นต้น โดยมีทั้งสิ้น 500,000 เลขหมาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการเผยว่าจะจัดให้มีการดำเนินการจัดการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะมีการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของการประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อดำเนินการจัดการประมูลที่จะเปิดให้มีการประมูลในเดือนสิงหาคม 2558 นี้

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือได้ว่าเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ กสท